Nieuws
nov 2, 2011

ICT magazine publiceert een artikel van Quality Utd, onderdeel van Paphos Group, over het verkrijgen van grip en controle op security.

okt 31, 2011
Wij zijn heel trots! De Paphos group, waarvan ITGo onderdeel is, heeft de begeerde FD Gazellen Award 2011 gewonnen.

Partners
WEBSITE VAN ITGo BV

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPERKINGEN

WAARSCHUWING: LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. ALS U DE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") NIET ACCEPTEERT.

Gebruik van de site

ITGo BV verleent u het recht de materialen op deze website ("Site") uitsluitend voor uw eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen opneemt in eventuele kopieën van de materialen. Het is niet toegestaan de materialen op deze Site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze Site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze Site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de Site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownload of afgedrukt materiaal worden vernietigd. 

Vrijwaring

DE MATERIALEN (MET INBEGRIP VAN ALLE SOFTWARE) EN DIENSTEN OP DEZE SITE WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

De verplichtingen van ITGo BV ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze Site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. ITGo BV geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze Site. ITGo BV kan te allen tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze Site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze Site kunnen gedateerd zijn, en ITGo BV staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze Site. Informatie die op deze Site is gepubliceerd, verwijst mogelijk naar producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Raadpleeg ITGo BV voor informatie over de producten, programma's en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn. In de toepasselijke wet wordt de uitsluiting van garanties mogelijk niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting niet voor u geldt. 

Beperking van aansprakelijkheid

ITGo BV, DE LEVERANCIERS VAN ITGo BV OF ANDERE DERDE PARTIJEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GENOEMD, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN) DIE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP EEN OF ALLE SITES, ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE GROND EN ONAFHANKELIJK VAN HET OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN ZULKE SCHADE. ALS HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN VAN DEZE SITE RESULTEERT IN DE BEHOEFTE AAN DIENSTVERLENING, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT U ALLE KOSTEN HIERVOOR VOOR UW REKENING. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LAAT DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING IS.

Gebruik van software

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload van deze Site, is auteursrechtelijk beschermd werk van ITGo BV en/of leveranciers van ITGo BV. Het gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden in de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die samengaat met of deel uitmaakt van de software ("Licentieovereenkomst"). Het is niet toegestaan software te downloaden of te installeren als deze vergezeld is van een Licentieovereenkomst of een Licentieovereenkomst bevat en u deze Licentieovereenkomst niet hebt gelezen en de voorwaarden hiervan niet accepteert. 

REPRODUCTIE OF VERSPREIDING VAN DE SOFTWARE IS VERBODEN, BEHALVE OP DE WIJZE EN VOOR HET DOEL DIE WORDEN VERMELD IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST.

Gebruikerssubmissies

ITGo BV wil geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze Site. Alle materiaal, informatie of andere communicatie ("Communicatie") die u verzendt of publiceert op deze Site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. ITGo BV heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. ITGo BV en door ITGo BV aangewezen personen hebben het recht de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet-commercieel doel. Gegevens waaraan u persoonlijk herkenbaar bent die u verstrekt aan ITGo BV met het doel om producten of diensten te ontvangen, wordt vertrouwelijk behandeld. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze Site. 

Chatrooms en andere gebruikersforums

ITGo BV heeft het recht, maar niet de verplichting om alle gebieden op de site te controleren en na te gaan wanneer gebruikers Communicatie overdragen of plaatsen of alleen met elkaar communiceren, waaronder, maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums en de inhoud van dergelijke Communicatie. ITGo BV is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke Communicatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins.ITGo BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, berichten te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare taal wordt weergegeven. 

Koppelingen naar andere websites die niet van ITGo BV zijn

Koppelingen op deze Site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze Site. ITGo BV heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door ITGo BV bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze Site, doet u dit volledig voor eigen risico. 

Koppelingen naar deze Site

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze Site, doch een ieder die een koppeling opneemt naar de website van ITGo BV moet voldoen aan de Richtlijnen voor koppelingen naar websites van ITGo BV en alle toepasbare wetgeving. 

Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van ITGo BV

Een site met een koppeling naar de website van ITGo BV:
Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van ITGo BV repliceren
Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van ITGo BV 
Mag niet impliceren dat ITGo BV de site of de producten ondersteunt 
Mag de relatie tot ITGo BV niet verkeerd voorstellen 
Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van ITGo BV 
Mag het ITGo BV logo niet gebruiken tenzij met toestemming van ITGo BV 
Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen


Handelsmerken

ITGo BV producten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn handelsmerken en/of dienstenmerken of gedeponeerde handelsmerken en/of dienstenmerken van ITGo BV en/of dochtermaatschappijen van ITGo BV.

HP, Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server, Office en BackOffice zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. 

Procedure voor het melden van schending van auteursrechten 

Alle meldingen van schending van auteursrechten dienen te worden verzonden naar ITGo BV via info@itgo.nl. 

Algemeen

ITGo BV beheert deze Site vanuit het kantoor in Amsterdam (Nederland). ITGo BV doet geen toezegging dat materialen of diensten op deze Site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland. Toegang tot materialen of diensten is verboden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. De materialen of services op deze Site (waaronder ook te verstaan enige kopie of aanpassing hiervan die de toepasbare wet- of regelgeving schendt, waarbij, zonder beperking, inbegrepen de exportwet- en regelgeving van de Nederlandse staat) mogen niet worden gebruikt, geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd. Als u deze Site bezoekt van buiten Nederland, doet u dit uit eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasbare lokale wetgeving. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

ITGo BV kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze Site worden weergegeven.
Scroll to Top